11545: Zheng Xi, Consul General in Mumbai, meets Baoshan, Yunnan Municipal Party Deputy Secretary Yang Saiguang Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
11544: New President of Myanmar, Wen Min, sworn in Global Times (Chinese)
“Pakistan Railway” needs to treat haze with “Chinese speed” Global Times (Chinese)