11974: SCO to promote India-Pakistan amity Global Times (English)