Journal : Global Times (Chinese) Date : Author : Huan Qiu Shi Bao reporter Shi Liufeng Page No. : 8
URL :  https://www.hqck.net/arc/jwbt/hqsb/2020/0810/528821_8.html